EAMG Mod. PGOU Calsina Carré - Pont de Molins
EAMG Mod. PGOU Calsina Carré 1
EAMG Mod. PGOU Calsina Carré 2
La delimitació d'un àmbit de sòl urbanitzable per activitats logístiques implica la redacció  d'un Estudi d'Avaluació de Mobilitat Generada.